Elevernes undervisningsmiljø

Skoleåret 2011/2012
Elevernes trivselsundersøgelse, der blev færdiggjort lige inden sommerferien er nu blevet til en handleplan . Resultaterne er gode på mange områder, når man kigger på skolen som helhed. Afsnittet om uro i klassen har vi valgt som fokuspunkt, da resultaterne viser behov for en indsats her. Spørgsmålet om rod i klasseværelset kan måske komme med i behandlingen. Vi forestiller os at klasselæreren tager det op i klassen , evt. med udgangspunkt i undersøgelsesresultatet for egen klasse. Udover fokuspunktet er det op til klasselæreren at afgøre, hvad der i klassens egne resultater giver anledning til behandling. Vi skal på et senere tidspunkt have kigget på spørgsmålet om ensomhed i klassen. Se bilaget klassetrivsel 11-12.
 

Skoleåret 2010/2011
Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i umiddelbart nærhed af eleverne i de tre afdelinger. Elevkonflikter, der ikke har kunnet løses i frikvarteret, løses i de umiddelbart følgende lektioner.
I indskolingen arbejdes der i de enkelte klasser med at finde en bedre form på det arbejde, der tidligere under ”Ro i klassen”, blev indført hvert år på de enkelte klassetrin. Her opstillede man spilleregler for klassens trivsel. Nu forsøger vi at finde frem til en måde at gøre det samme arbejde på, der i højere grad involvere alle forældre.
På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.
Der arbejdes løbende med klassernes og den enkeltes elevs trivsel. På 3.-9. klassetrin anvendes klassetrivsel.dk som afsæt for dette arbejde. Med klassetrivsel.dk får man via besvarelse af spørgeskema online, udarbejdet rapporter og diagrammer for, hvordan klassens og den enkeltes trivsel er. Dette danner baggrund for refleksion i lærerteamsne og for samtale i klassen med eleverne.
Ovenstående har gjort det muligt at gribe hurtigt ind overfor mobning og når det sker, handles der på det fra skolens side. Vi arbejder fortsat med at lære eleverne at skelne mellem enkeltstående drillerier og mobning.
Elevrådet har i år iværksat legepatruljer, hvor store elever organiserer lege for de mindre klasser i frikvarterne. Dette har bragt eleverne fra de forskellige afdelinger tættere sammen.

 
Skoleåret 2008/2009
Vi har på skolen godt kendskab til elevernes måde at være på overfor hinanden. Udover hvad diverse undersøgelser viser skyldes dette også vores nærvær i frikvartererne, hvor lærerne holder pause i umiddelbar nærhed af børnene og ikke på lærerværelset.
 
På 0. – 3. årgang arbejdes der med Trin for trin i samarbejde med SFO.
På 0. – 2. årgang involveres forældrene direkte i projekt ”Ro i klassen”, hvor forældre, lærere, pædagoger og elever opstiller spilleregler for klassens trivsel.
På 4. og 8. årgang tages pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.
 
Igennem året er der blevet arbejdet med klassernes og den elevs enkeltes trivsel. For at understøtte dette arbejde har 3. – 9. klasserne løbende brugt klassetrivsel.dk som afsæt for dette arbejde. Med klassetrivsel.dk får man via besvarelse af spørgeskema online udarbejdet rapporter og diagrammer for hvordan klassens og den enkeltes trivsel er. Dette danner baggrund for refleksion i lærerteamene og for samtale i klassen med eleverne.
 
Med det som baggrund har det været muligt at gribe hurtigt ind overfor mobning og når det sker handles der på det fra skolens side. Vi arbejder også med at lære eleverne at skelne mellem enkeltstående drillerier og mobning.
 
Elevrådet har været inviteret med ind i arbejdet omkring undervisningsmiljø, men det ikke lykkedes at lave en god proces omkring dette. Derimod har elevrådet i samarbejde med Højby Friskole afviklet en vellykket idrætsdag for udskolingen.
 
Elevernes fysiske undervisningsmiljø
 
På baggrund af ønsker fra eleverne om garderobeskabe og bedre indretning af fællesrum er dette taget med ind i moderniseringen af skolen, som en mulighed hvis pengene rækker til det. I forbindelse med den kommende modernisering bliver fællesrummene istandsat, der oprettes arbejdspladser og fordybelsesmuligheder for eleverne mange steder på skolen.
 
Vi har fået penge til at renovere legepladsen i foråret 2010 og der er blevet arbejdet med, hvordan den nye legeplads kan understøtte elevernes læring og leg.
 
Skoleåret 2007/2008
Elevernes psykiske undervisningsmiljø:
Elevrådet planlægger en trivsels/mobbedag i 1. halvdel af skoleåret, der skal danne baggrund for nye handleplaner. Trivselsundersøgelsen fra sidste skoleår vil blive inddraget i det arbejde.
Elevernes fysiske undervisningsmiljø:
Der er på baggrund af ønske fra eleverne etableret endnu en koldtvandsautomat i forbindelse med Nordhuset (7.-9.årgang)
Nordhusets fællesrum bliver indrettet til et lærings- og opholdsrum.
Skoleåret 2006/2007
Elevernes psykiske undervisningsmiljø:
Odense kommune har foretaget en trivselsundersøgelse blandt eleverne fra 7.-9.årgang. Undersøgelsen blev gennemgået med elevrådsrepræsentanter på et møde med B&U Rådmanden. Undersøgelsen vil indgå i forbindelse med planlægningen af en trivsel/ mobbedag i næste skoleår.
Elevernes fysiske undervisningsmiljø:
Der er udarbejdet et legepladsprojekt for 4.-6. årgang. Elevrådet blev forsøgt inddraget; men der var kort ansøgningsfrist, så eleverne kom ikke rigtigt med i processen. Vi fik ingen midler til etablering i denne runde; men indsender ansøgningen igen.
Der er etableret en koldtvandsautomat i fællesrummet mellem øst- og vesthuset.
Der er etableret en skolebodsordning med salg i de to pauser og mulighed for forudbestilling.
Skoleåret 2005/2006
Elevernes fysiske undervisningsmiljø:
Der er indrettet ny legeplads ved vesthuset for de yngste elever, hvor repræsentanter for elevrådet deltog i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen. Der arbejdes fortsat på at søge midler til etablering af legeplads for 4.-6.årgang.
Skoleåret 2004/2005
Elevernes psykiske undervisningsmiljø:
Processen gik lidt i stå og der kom ikke rigtig tilbagemeldinger fra klasserne.
De to elevrepræsentanter gik ud af 9.klasse. Og nye blev ikke valgt fra skoleårets start.
I øjeblikket arbejder vi med et større UVM udvalg. Vi har redigeret spørgeskemaet fra sidste år. Det skal være oplægget til en trivselsdag, som skal afholdes på skolen først i det nye år. Dagen starter med, at klasserne arbejder med spørgeskemaet fra 8-10. Eleverne har udfyldt det i forvejen, og klassen finder sammen med klasselæreren ud af, hvad klassens elevråds/trivsels-repræsentanter skal tage med til mødet kl. 10.
Her samles klassernes trivselsrepræsentanter og klassens status og forslag fremlægges.
Klokken 12 laver trivselsudvalget handlingsplan for det videre arbejde i klasserne og i udvalget.
Skoleåret 2003/04:
Arbejdet med elevernes undervisningsmiljø er begyndt på Højby Skole. To elevrepræsentanter fra elevrådet udarbejdede sammen med SR et spørgeskema, som vi uddelte til alle klasser. Skemaet omhandlede det psykiske( tema: mobning) og det fysiske miljø på skolen.
I 0.- 2. klasse blev skemaet udfyldt fælles på klassen.
I 3.- 9. klasserne udfyldte hver elev et skema.
Elevrepræsentanterne og SR gennemgik og optalte skemaerne.
Vedr. Fysisk undervisningsmiljø.
Der blev udarbejdet en liste over ønsker fra eleverne. De 5 med flest stemmer var:
1. Varme i klasserne ( 43)
2. Legeplads ( 38)
3. Stole med puder (29)
4. Computere ( 28)
5. Bedre møbler ( 26)
Handleplan:
 
Ad. 1.
Der har været problemer med styring af varmen, som der arbejdes på at løse.
Ad. 2.
Legepladsen er nedlagt pga af råd og nye regler. Der er nedsat et udvalg med elevrepræsentanter, der skal komme med forslag til ny legeplads, som forhåbentlig kan påbegyndes i løbet af sommeren.
Ad. 3. +5.
Der er ikke planer om at skifte møbler lige nu. Elevmøblerne findes i 4 højder og eleverne måles 2 gange årligt.
Ad. 4.
Der findes en plan for udskiftning af computere..
Vedr. det psykiske undervisningsmiljø / mobning.
Det blev besluttet at give klasserne deres egne skemaer tilbage til videre drøftelse og problemløsning idet der ikke kunne uddrages generelle problemstillinger, der var egnede til fælles bearbejdning.var et fælles mønster.
Handleplan:
Klasselærerne fik opgørelsen, som de skulle bruge til at lave en debat i klassen, med efterfølgende handlingsplan/referat som skulle afleveres til UVM udvalget.
 

 

 

 
Skoleåret 2010/2011
Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i umiddelbart nærhed af eleverne i de tre afdelinger. Elevkonflikter, der ikke har kunnet løses i frikvarteret, løses i de umiddelbart følgende lektioner.
 
I indskolingen arbejdes der i de enkelte klasser med at finde en bedre form på det arbejde, der tidligere under ”Ro i klassen”, blev indført hvert år på de enkelte klassetrin. Her opstillede man spilleregler for klassens trivsel. Nu forsøger vi at finde frem til en måde at gøre det samme arbejde på, der i højere grad involvere alle forældre.
På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

Der arbejdes løbende med klassernes og den enkeltes elevs trivsel. På 3.-9. klassetrin anvendes klassetrivsel.dk som afsæt for dette arbejde. Med klassetrivsel.dk får man via besvarelse af spørgeskema online, udarbejdet rapporter og diagrammer for, hvordan klassens og den enkeltes trivsel er. Dette danner baggrund for refleksion i lærerteamsne og for samtale i klassen med eleverne.
Ovenstående har gjort det muligt at gribe hurtigt ind overfor mobning og når det sker, handles der på det fra skolens side. Vi arbejder fortsat med at lære eleverne at skelne mellem enkeltstående drillerier og mobning.
 
Elevrådet har i år iværksat legepatruljer, hvor store elever organiserer lege for de mindre klasser i frikvarterne. Dette har bragt eleverne fra de forskellige afdelinger tættere sammen.
 
Skoleåret 2008/2009
Vi har på skolen godt kendskab til elevernes måde at være på overfor hinanden. Udover hvad diverse undersøgelser viser skyldes dette også vores nærvær i frikvartererne, hvor lærerne holder pause i umiddelbar nærhed af børnene og ikke på lærerværelset.
 
På 0. – 3. årgang arbejdes der med Trin for trin i samarbejde med SFO.
På 0. – 2. årgang involveres forældrene direkte i projekt ”Ro i klassen”, hvor forældre, lærere, pædagoger og elever opstiller spilleregler for klassens trivsel.
På 4. og 8. årgang tages pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.
 
Igennem året er der blevet arbejdet med klassernes og den elevs enkeltes trivsel. For at understøtte dette arbejde har 3. – 9. klasserne løbende brugt klassetrivsel.dk som afsæt for dette arbejde. Med klassetrivsel.dk får man via besvarelse af spørgeskema online udarbejdet rapporter og diagrammer for hvordan klassens og den enkeltes trivsel er. Dette danner baggrund for refleksion i lærerteamene og for samtale i klassen med eleverne.
 
Med det som baggrund har det været muligt at gribe hurtigt ind overfor mobning og når det sker handles der på det fra skolens side. Vi arbejder også med at lære eleverne at skelne mellem enkeltstående drillerier og mobning.
 
Elevrådet har været inviteret med ind i arbejdet omkring undervisningsmiljø, men det ikke lykkedes at lave en god proces omkring dette. Derimod har elevrådet i samarbejde med Højby Friskole afviklet en vellykket idrætsdag for udskolingen.
 
Elevernes fysiske undervisningsmiljø
 
På baggrund af ønsker fra eleverne om garderobeskabe og bedre indretning af fællesrum er dette taget med ind i moderniseringen af skolen, som en mulighed hvis pengene rækker til det. I forbindelse med den kommende modernisering bliver fællesrummene istandsat, der oprettes arbejdspladser og fordybelsesmuligheder for eleverne mange steder på skolen.
 
Vi har fået penge til at renovere legepladsen i foråret 2010 og der er blevet arbejdet med, hvordan den nye legeplads kan understøtte elevernes læring og leg.
 
Skoleåret 2007/2008
Elevernes psykiske undervisningsmiljø:
Elevrådet planlægger en trivsels/mobbedag i 1. halvdel af skoleåret, der skal danne baggrund for nye handleplaner. Trivselsundersøgelsen fra sidste skoleår vil blive inddraget i det arbejde.
Elevernes fysiske undervisningsmiljø:
Der er på baggrund af ønske fra eleverne etableret endnu en koldtvandsautomat i forbindelse med Nordhuset (7.-9.årgang)
Nordhusets fællesrum bliver indrettet til et lærings- og opholdsrum.
Skoleåret 2006/2007
Elevernes psykiske undervisningsmiljø:
Odense kommune har foretaget en trivselsundersøgelse blandt eleverne fra 7.-9.årgang. Undersøgelsen blev gennemgået med elevrådsrepræsentanter på et møde med B&U Rådmanden. Undersøgelsen vil indgå i forbindelse med planlægningen af en trivsel/ mobbedag i næste skoleår.
Elevernes fysiske undervisningsmiljø:
Der er udarbejdet et legepladsprojekt for 4.-6. årgang. Elevrådet blev forsøgt inddraget; men der var kort ansøgningsfrist, så eleverne kom ikke rigtigt med i processen. Vi fik ingen midler til etablering i denne runde; men indsender ansøgningen igen.
Der er etableret en koldtvandsautomat i fællesrummet mellem øst- og vesthuset.
Der er etableret en skolebodsordning med salg i de to pauser og mulighed for forudbestilling.
Skoleåret 2005/2006
Elevernes fysiske undervisningsmiljø:
Der er indrettet ny legeplads ved vesthuset for de yngste elever, hvor repræsentanter for elevrådet deltog i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen. Der arbejdes fortsat på at søge midler til etablering af legeplads for 4.-6.årgang.
Skoleåret 2004/2005
Elevernes psykiske undervisningsmiljø:
Processen gik lidt i stå og der kom ikke rigtig tilbagemeldinger fra klasserne.
De to elevrepræsentanter gik ud af 9.klasse. Og nye blev ikke valgt fra skoleårets start.
I øjeblikket arbejder vi med et større UVM udvalg. Vi har redigeret spørgeskemaet fra sidste år. Det skal være oplægget til en trivselsdag, som skal afholdes på skolen først i det nye år. Dagen starter med, at klasserne arbejder med spørgeskemaet fra 8-10. Eleverne har udfyldt det i forvejen, og klassen finder sammen med klasselæreren ud af, hvad klassens elevråds/trivsels-repræsentanter skal tage med til mødet kl. 10.
Her samles klassernes trivselsrepræsentanter og klassens status og forslag fremlægges.
Klokken 12 laver trivselsudvalget handlingsplan for det videre arbejde i klasserne og i udvalget.
Skoleåret 2003/04:
Arbejdet med elevernes undervisningsmiljø er begyndt på Højby Skole. To elevrepræsentanter fra elevrådet udarbejdede sammen med SR et spørgeskema, som vi uddelte til alle klasser. Skemaet omhandlede det psykiske( tema: mobning) og det fysiske miljø på skolen.
I 0.- 2. klasse blev skemaet udfyldt fælles på klassen.
I 3.- 9. klasserne udfyldte hver elev et skema.
Elevrepræsentanterne og SR gennemgik og optalte skemaerne.
Vedr. Fysisk undervisningsmiljø.
Der blev udarbejdet en liste over ønsker fra eleverne. De 5 med flest stemmer var:
1. Varme i klasserne ( 43)
2. Legeplads ( 38)
3. Stole med puder (29)
4. Computere ( 28)
5. Bedre møbler ( 26)
Handleplan:
 
Ad. 1.
Der har været problemer med styring af varmen, som der arbejdes på at løse.
Ad. 2.
Legepladsen er nedlagt pga af råd og nye regler. Der er nedsat et udvalg med elevrepræsentanter, der skal komme med forslag til ny legeplads, som forhåbentlig kan påbegyndes i løbet af sommeren.
Ad. 3. +5.
Der er ikke planer om at skifte møbler lige nu. Elevmøblerne findes i 4 højder og eleverne måles 2 gange årligt.
Ad. 4.
Der findes en plan for udskiftning af computere..
Vedr. det psykiske undervisningsmiljø / mobning.
Det blev besluttet at give klasserne deres egne skemaer tilbage til videre drøftelse og problemløsning idet der ikke kunne uddrages generelle problemstillinger, der var egnede til fælles bearbejdning.var et fælles mønster.
Handleplan:
Klasselærerne fik opgørelsen, som de skulle bruge til at lave en debat i klassen, med efterfølgende handlingsplan/referat som skulle afleveres til UVM udvalget.